Устойчивост на околната среда

Сарантис GROUP отговаря на настоящите глобални изисквания за опазване на околната среда и справяне с изменението на климата чрез включване на отделни функции и практики в общата стратегия на Групата.

Ние сме ангажирани в борбата с модерни екологични предизвикателства, чрез най-ефективното използване на енергията и природните ресурси, широкото използване на възобновяеми енергийни източници, правилното управление и минимизиране на производството на отпадъци, както и производството на екологично чисти продукти.

От 1998 г., основните производствени операции на Групата са прехвърлени в собствена производствена база. Най-съвременните технологии са включени в проекта и експлоатацията на това съоръжение, което позволява използване на възобновяеми енергийни източници и намаляване на въздействието върху околната среда.